Predictors of poor prognosis in patients with heat stroke
Jae-Kwon Chun, Sangchun Choi, Hyuk-Hoon Kim, Hee Won Yang, Chang Seong Kim
Clin Exp Emerg Med. 2019;6(4):345-350.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.15441/ceem.18.081
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prediction of in-hospital mortality in patients with exertional heatstroke: a 13-year retrospective study
Xinghui Wu, Jing Qian, Songbin He, Xuezhi Shi, Ronglin Chen, Huaisheng Chen, LuLu Wang, Fanfan Wang, Jiale Yang, Na Peng, Huasheng Tong
International Journal of Environmental Health Research.2023; : 1.     CrossRef
Biomarkers of heatstrokeā€induced organ injury and repair
Zachary J. Schlader, Michael S. Davis, Abderrezak Bouchama
Experimental Physiology.2022; 107(10): 1159.     CrossRef
Targeted temperature management in patients with severe heatstroke
Yoon Seok Jung, Hyuk-Hoon Kim, Hee Won Yang, Sangchun Choi
Medicine.2020; 99(45): e23159.     CrossRef